Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door Vrolijk Internet Services ontwikkelde en aan gebruikers ter beschikking te stellen of gestelde softwareproducten.
1.2 Definities:
– Vrolijk Internet Services wordt hierna “Leverancier” genoemd;
– de gebruiker(s) van de softwareproducten en / of diensten wordt / worden “Klant” genoemd;
- de diensten die door de Leverancier worden geleverd, worden "de Diensten" genoemd;
– de softwareproducten, met inbegrip van alle updates en eventuele latere versies daarvan alsmede alle bijbehorende documentatie, worden “de Software” genoemd;
– het krachtens deze algemene voorwaarden verleende recht wordt “het Gebruiksrecht” genoemd.
1.3 Alle andersluidende voorwaarden en/of eventuele eigen voorwaarden van Klant betreffende het gebruik van softwareproducten worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Gebruiksrecht
2.1 Leverancier verleent aan Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar Gebruiksrecht op de Software, een en ander op de condities als vermeld in deze algemene voorwaarden.
2.2 De eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op de Software blijven te allen tijde bij Leverancier. Alle eventueel op de Software voorkomende aanduidingen zoals C (auteursrecht), R (geregistreerd), TM (handelsmerk) of SM (dienstmerk) dienen door Klant onverkort en ongewijzigd gehandhaafd te blijven.

3. Aanvang van het Gebruiksrecht
Het Gebruiksrecht vangt aan op het moment waarop de Software in gebruiksklare vorm aan Klant ter beschikking wordt gesteld.

4. Garantie
4.1 Indien gedurende een periode van 3 (drie) maanden, te rekenen vanaf het in artikel 3 bedoelde moment van aanvang van het Gebruiksrecht (de garantieperiode) zich onvolkomenheden in de Software mochten voordoen, dan zal Leverancier deze kosteloos herstellen. Van onvolkomenheden is sprake indien: 1) de Software reproduceerbare fouten vertoont, dan wel 2) de Software, voor het geval door Leverancier terzake productspecificaties zijn verstrekt, niet in overeenstemming met zodanige specificaties functioneert.
4.2 Voorwaarde voor bovengenoemde garantie is dat:
– de Software op deskundige wijze en in overeenstemming met de eventueel daarvoor afgegeven specificaties ten aanzien van omgeving, apparatuurconfiguratie en dergelijke, wordt gebruikt;
– de Software door Klant op het meest recente niveau wordt gehouden door middel van implementatie van de laatst beschikbare updates;
– de apparatuur waarop de Software wordt gebruikt, naar behoren functioneert;
– Klant de Software niet heeft aangepast of pogingen daartoe heeft ondernomen.
4.3 Gezien de specifieke aard van computerprogrammatuur kan Leverancier niet garanderen dat de Software steeds foutloos zal functioneren.

5. Betaling
5.1 Leverancier zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. Leverancier mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Leverancier heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
5.2 De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.